Ngày 15/8/2017 phòng tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống